Ajankohtaista

Kylätalojen energia-avustusten haku on avattu

Uutiset

Suomen Kotiseutuliitto on avannut energia-avustusten haun opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Monille seurantaloille elintärkeä tuki mahdollistui, kun eduskunta myönsi avustuksille määrärahan lisätalousarviossa keskiviikkona 1. maaliskuuta.

Avustuksella pyritään turvaamaan yhteisöllisessä käytössä olevien seurantalojen toimintaedellytyksiä energiakriisin aikana. Jaossa on enintään 2,3 miljoonaa euroa.

Energia-avustus on monille seurantaloille välttämätön pelastuspaketti. Kuluvan talven sähkö- ja lämmityskustannusten nousu on koetellut seurantaloja ylläpitäviä yhteisöjä. Monessa tapauksessa talouden puskurit on jo kulutettu, sillä viime vuosien kokoontumisrajoitukset romahduttivat yhdistysten tulot.

Tukea loka–huhtikuun kohonneisiin energiakuluihin

Tukea myönnetään kohonneista energiakuluista vuoden 2022 lokakuun alusta huhtikuun 2023 loppuun kestävällä ajalla aiheutuneisiin kustannuksiin. Hakijoita myös kannustetaan energian säästöön kestävällä tavalla.

Tukea voivat saada esimerkiksi nuorisoseurat, työväenyhdistykset, kyläyhdistykset, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, manttaalisäätiöt, puolueosastot ja urheiluseurat sekä muut vastaavat yleishyödylliset yhteisöt. Kunnat, kuntayhtymät tai rekisteröimättömät yhteisöt eivät ole avustuskelpoisia.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen tulee olla vapaassa kansalaiskäytössä. Rakennuksessa tulee olla ainakin yksi suuri kokoontumistila ja sitä palvelevia yleisiä tiloja. Avustusta ei voida myöntää esimerkiksi vain rajatun kansalaispiirin käytössä oleville tai pelkästään kesällä käytettäville rakennuksille.

Energia-avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Yhteisön valtuuttaman henkilön tulee ensin hakea tunnukset hakujärjestelmään ja täyttää sen jälkeen hakulomake. Hakuaika päättyy 11. huhtikuuta 2023 kello 16. Kotiseutuliiton hallitus tekee avustuspäätökset toukokuun aikana.

”Maksatusta voi hakea välittömästi päätöksen jälkeen selvityksen ja kuittien perusteella. Aktiivisimmat yhteisöt voivat siis saada avustuksen tilille jo ennen kesää”, Kotiseutuliiton energia-avustuskoordinaattori Elina Vulli kertoo.

Hakijoita neuvoo ja ohjaa energia-avustuskoordinaattori Elina Vulli, puh. 044 972 2825, energiatuki @kotiseutuliitto.fi

Energia-avustuksen hakuilmoitus ja hakuohjeet

Tästä linkistä Kotiseutuliiton verkkosivuille.

Lisätietoja:

Energia-avustuksesta yleensä, Suomen Kotiseutuliiton vs. toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, puh. 041 310 6197, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

Haun käytännön kysymyksistä, energia-avustuskoordinaattori Elina Vulli, puh. 044 972 2825,

energiatuki @kotiseutuliitto.fi

Ansökningen om energibidrag för föreningshus har öppnats

6.3.2023 Tiedote

Finlands Hembygdsförbund har öppnat ansökningen om energibidrag enligt uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Det blev möjligt att ansöka om det för många föreningshus livsviktiga stödet, eftersom riksdagen godkände ett anslag för bidragen i sin tilläggsbudget onsdagen den 1 mars.

Med bidraget strävar vi efter att försäkra att föreningshusen, som är i samhälleligt bruk, kan arrangera fortsatt verksamhet under energikrisen. Vi delar ut upp till 2,3 miljoner euro.

Energibidraget är ett nödvändigt stödpaket för många föreningshus. Under den pågående vintern har de stigande el- och uppvärmningspriserna påverkat samfunden som upprätthåller föreningshusen negativt. I många fall har man redan använt alla ekonomiska buffertar, eftersom de senaste årens förbud mot att samlas har försämrat föreningarnas ekonomi.

”Många som upprätthåller husen är i kris. Därför ville vi öppna ansökan med stor hast. Det lyckades och vi är tacksamma för den snabba planeringsfasen med undervisnings- och kulturministeriet och det goda samarbetet”, säger Teppo Ylitalo, t.f. verksamhetsledare för Finlands Hembygdsförbund.

Stöd för de ökade energiutgifterna från oktober till april

Man har möjlighet att få bidrag för de kostnader som uppkommit på grund av de förhöjda energiutgifterna under perioden oktober 2022 till slutet av april 2023. Vi uppmuntrar även sökanden att spara energi på ett hållbart vis.

Bidrag kan fås av exempelvis ungdomsföreningar, arbetarföreningar, byaföreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar och -avdelningar, nykterhetsföreningar, marthaföreningar, frivilliga brandkårer, hembygdsföreningar, föreningar för jordbruksproducenter, mantalsstiftelser, partiavdelningar och idrottsföreningar samt andra liknande allmännyttiga föreningar. Kommuner, kommunförbund eller samfund som inte är registrerade, kan inte ansöka om bidrag.

Byggnaden, som är objekt för bidraget, bör vara i fritt medborgarbruk. Det bör finnas åtminstone ett större samlingsutrymme och allmänna utrymmen som betjänar detta i byggnaden. Bidrag kan inte ges till byggnader, som till exempel endast är i allmänt bruk under en begränsad tidpunkt eller endast under sommaren.

Energibidraget ansökes främst via den elektroniska blanketten. En person som fått fullmakt att sköta föreningens ärenden bör först ansöka om användargränssnitt och lösenord för ansökningssystemet och sedan fylla i ansökningsblanketten.

Ansökningstiden utgår den 11 april 2023 klockan 16. Hembygdsförbundet fattar beslut om hur bidragen fördelas under maj månad.

”Man kan ansöka om att få bidraget utbetalt genast efter att beslutet fattats på basis av utredningen och kvittona. De mest aktiva samfunden kan med andra ord få bidraget inbetalt på bankkontot redan innan sommaren”, säger Hembygdsförbundets koordinator för energibidrag Elina Vulli.

Finlands Hembygdsförbund är en centralorganisation för hembygdsarbete och en av landets största medborgarorganisationer. Hembygdsförbundet befrämjar kulturellt mångfald och kulturarvet, lyfter fram lokala kulturer, stöder hembygdsarbetet samt påverkar planering av samhällen och områden. Hembygdsförbundet har på beordran av undervisnings- och kulturministeriet handhaft fördelningen av bidrag för reparationer av föreningshus från och med år 2004. Redan från och med år 1984 har förbundet gett rådgivning i anknytning till föreningshus. Bland förbundets medlemmar finns cirka 750 hembygds-, stadsdels- och andra föreningar samt över hundra kommuner och kommunförbund. På Hembygdsförbundets medlemsfält verkar cirka 150 000 aktiva medborgare.

Anmälan om ansökan om eneribidrag och råden för ansökan finns på adressen:

www.kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-energia-avustus-2023

Du kan få råd och hjälp för ansökan av koordinator för energibidrag Elina Vulli, tfn 044 972 2825,

energiatuki@kotiseutuliitto.fi

Tilläggsinformation:

Angående energibidraget överlag: Finlands Hembygdsförbunds t.f. verksamhetsledare Teppo Ylitalo, tfn 041 310 6197, fornamn.efternamn @kotiseutuliitto.fi

Angående praktiska frågor om ansökningarna: koordinator för energibidrag Elina Vulli, tfn 044 972 2825, energiatuki@kotiseutuliitto.fi