Tietosuojaseloste

SUOMEN KYLÄT RY:N TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Suomen Kylät ry on valtakunnallinen kattojärjestö kylä- ja Leader-toiminnalle. Suomen Kylät ry edustaa noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kyläyhdistystä, 54 seudul-lista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayh-distyksiä. Tämä rekisteriseloste koskee Suomen Kylät ry:n asiakkaiden, jäsenten, yhteistyökump-paneiden sekä Suomen Kylät ry:n hankkeisiin, tapahtumiin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin osallistujien henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Suomen Kylät ry (1102318-7)

Lupajantie 1

25500 Perniö

Yhteyshenkilö

Marianne Liitelä

marianne.liitela@suomenkylat.fi

JÄSENREKISTERI

Ylläpidetään yhdistyslain velvoitteiden täyttämistä ja yhteydenpitoa, sekä jäsenmaksujen hoitoa varten. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta var-ten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä yhteyshenkilöitä ei ole mahdollista tunnis-taa.

Jäsenrekisteriin kerättävät tiedot: Jäsenyhdistyksen nimi, osoite, yhteyshenkilön nimi, sähköpos-tiosoite ja puhelinnumero.

Suostumus: Liittymällä jäseneksi järjestö antaa suostumuksensa tietojen lisäämisestä rekisteriin.

HALLITUKSEN JÄSENTEN YHTEYSTIETOREKISTERI

Hallituksen jäsenten yhteystietorekisteriä ylläpidetään yhdistyksen toiminnan hoitoa varten, sekä matkojen ja palkkioiden maksua varten.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot: jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tar-vittaessa henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot.

Suostumus: Hallituksen jäsen antaa suostumuksensa henkilötietojen käyttöön ottaessaan vastaan hallituspaikan.

SÄHKÖPOSTILISTAT / SÄHKÖISET UUTISKIRJEET

Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon ja tiedottamiseen jäsenille, kylille ja muille yhteistyökump-paneille. Kerätään nimi sekä sähköpostiosoite ja taustataho/organisaatio.

Sähköpostilista / sähköiset uutiskirjeet: Yhdistyksen/organisaation nimi, tarvittaessa yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Suostumus: Kerätään oman toiminnan yhteydessä osallistujalistalla, jossa henkilö antaa suostu-muksensa tietojensa käsittelyyn, sekä nettisivuilla olevalla yhteystietojen keräyslomakkeella, jonka yhteydessä tietosuojalomake on nähtävillä. Peruste henkilön oma suostumus.

OSALLISTUJALISTAT

Osallistujalistoja käytetään tapahtumien, koulutustilaisuuksien, webinaarien tai vastaavan yhtey-denpitoon ja tiedottamiseen.

Osallistujalistaan kerättävät tiedot: Ilmoittautuneen/osallistujan nimi sekä tarvittaessa ikä, orga-nisaatio/taustataho, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat. 2

Suomen Kylät ry Y-tunnus: 1102318-7 Lupajantie 1, 25500 Perniö http://www.suomenkylat.fi

Suostumus: Osallistuja antaa suostumuksensa henkilötietojen käyttöön ilmoittautuessaan tapahtumaan tai tilaisuuteen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asia-kas ja kumppani voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien mukaan.

Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltänyt vastaan-ottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedosta, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa asiakkaan ja kumppanin henkilötietoja kolmansille osapuolille mm. alla esitetyissä tapauksissa:

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellista teknisiä ja organisatorisia turvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oi-keudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekis-terin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilö-tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.