Vaikuttaminen

Vaikutamme aktiivisesti paikallisen kehittämisen puolesta yhteiskunnan eri sektoreilla. Suomen Kylät ry haluttu yhteiskumppani niin sosiaalipolitiikan kuin maaseutupolitiikankin parissa, sillä toimintamme monipuolisuuden vuoksi meillä on annettavaa lukuisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Vaikuttamistyömme pohjana on valtakunnallinen paikallisen kehittämisen ohjelma. Paikallisuudella paremmaksi -ohjelma on viides Suomen Kylät ry:n paikallisen kehittämisen ohjelma. Se kattaa toimintavuodet 2021–2024.

Suomen Kylät ry:n eduskuntavaaliohjelma on julkaistu lokakuussa 2022.

Olemme jäsen tai meillä on edustuksia seuraavissa:

  • Maaseutupolitiikan neuvosto
  • Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta linjaa CAP-strategiaryhmä
  • Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomitea
  • Seuraintaloasiain neuvottelukunta
  • Maaseutumuseo Sarkan valtuuskunta
  • Maaseudun Sivistysliitto
  • Vapaaehtoisten pelastuspalvelu VAPEPA
  • Suomen Pelastusalan Keskustajärjestö SPEK
  • Kansalaisareena

Lisäksi olemme mukana valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden 3. ohjelman täytäntöönpanossa. Edustamme paikallistoimijoita ja kylätoimintaa sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden suunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmässä, sisäisen turvallisuuden järjestöyhteistyöryhmässä ja opetusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston naapuriaputyöryhmässä.

Eduskunnan kylätoimintaverkosto

Eduskunnan kylätoimintaverkosto on perustettu 18.4.2017. Verkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä. Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Toimintakausi on vaalikausi. Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja, retkiä ja huvitilaisuuksia, laatia kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi.

Katso verkoston säännöt tästä.

Vahvat kansainväliset verkostot

Euroopan tasolla suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Suomen Kylät ry on ollut aloitteentekijä uuden eurooppalaisen yhteistyö- ja kylätoimintajärjestön European Rural Community Alliance’n (ERCA) perustamisessa. Suomen Kylät ry on ollut myös aloitteellinen pohjoismaisen kylätoimintajärjestön (HNSL) ja Leader-ryhmien eurooppalaisen järjestön (ELARD) vahvistamisessa.

Jäseniä yli puoluerajojen

Eduskunnan kylätoimintaverkoston toinen toimikausi käynnistyi syyskuussa 2019 pidetyssä kokouksessa, jossa verkoston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Katja Hänninen (vas.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Rantakangas (kesk.). Kokouksessa 4.3.2020 uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Pirttilahti (kesk). Verkoston sihteerinä toimii Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja, Suomen Kylät ry:n vpj Esa Aunola. Jäseniä verkostossa on kaikkiaan 32. Jäsenet ja lisätietoa verkostosta: Jäsenet ja lisätietoa verkostosta löydät täältä.

Vaikuttajatapaamiset

Suomen Kylät ry on maaseutu- ja monipaikkaisuusasioiden eduntekijä, joka nostaa esiin kylien roolia, monipaikkaisuuden merkitystä ja Leader-ryhmien vaikuttavuutta. Puolustamme kyliä, kortteleita ja lähidemokratiaa.

Vaikuttamistyötä tehdään osallistaen ja avoimesti. Vaikutamme niiden teemojen puolesta, jotka on porukalla päätettyjä: eduskuntavaaliohjelman, Paikallisen kehittämisen ohjelman ja hyväksyttyjen vaaliohjelmien mukaisesti. Tarjoamme päättäjille tietoa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi vahvistamme kylien yhteyttä eduskuntaan, ministeriöihin ja valtakunnallisiin järjestöihin.

Suomen Kylät ry sitoutuu avoimuuteen ja on ottanut käyttöön vaikuttamisrekisterin 26.8.2022 hallituksen kokouksen mukaisesti.

Työntekijöiden ja puheenjohtajiston vaikuttajatapaamiset julkaistaan nettisivuilla. Listaamme kansanedustajien, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa käydyt vaikuttajatapaamiset. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset. Työryhmien tavanomaisiin kokouksiin liittyviä virkamiesten tai poliitikkojen tapaamisia ei listata erikseen.

Vaikuttajatapaamiset 2022