Kyläturvallisuus

Kyläturvallisuus on osa hyvinvointia

Tänne sivuille kootaan Suomen Kylien kyläturvallisuutta koskevaa tietoa.

Suomen Kylät käynnisti keväällä 2023 turvallisuusjaoston toiminnan. Sen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä ja nostaa turvallisuusteemaa osaksi kylien toimintaa.

Turvallisuusjaoston työn tavoitteena on selkeyttää kylien ja paikallisten yhteisöjen roolia turvallisuustoimijoina ja lisätä yhteistyötä kyläturvallisuuteen liittyvien toimijoiden välillä. Paikallisten yhteisöjen turvallisuustyö on tärkeätä arjen turvallisuuden, häiriötilanteisiin varautumisen, yhdenvertaisuuden ja huoltovarmuuden kannalta ja turvallisuusjaosto pyrkii luomaan työlle kestävää mallia ja hankeriippumatonta jatkuvuutta. 

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat osa kylien arkea, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta ja siksi niihin kannattaa kiinnittää huomiota. Turvallisuuden tunne syntyy esimerkiksi turvallisesta koti- ja asuinympäristöstä, toimivista peruspalveluista, työstä ja toimeentulosta sekä luottamuksesta siihen, että apua on saatavilla tarvittaessa.

Lue lisää kyläturvallisuudesta kylamme.fi-sivustolta.

 

Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen materiaalit

Kyläturvallisuus 2025 -hankkeessa on kehitetty paikallisyhteisöjen ja kansalaisten turvallisuusosaamista ja resursseja siten, että ne voidaan kytkeä tehokkaammin osaksi alueellista ja paikallista turvallisuustyötä ja yhteistyöverkostoja. Hanke päättyi alkuvuonna 2023.

Suomalaisen yhteiskunnan resilienssi tukeutuu vahvasti kansalaisten valmiuksiin ottaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään myös häiriötilanteissa. Kylien vahvuuksia ovat mm. paikallistuntemus, naapuriapu ja yhteisöllisyys, kokemukset omatoimisesta selviytymisestä sekä olemassa olevat paikalliset kylien yhdistysten verkostot. Kyläturvallisuutta edistäviä hankkeita on toteutettu eri puolilla maata, mutta toiminta on ollut pirstaloitunutta, mikä on hidastanut käytäntöjen laajempaa käyttöönottoa. Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen avulla on parannettu eri kokeilujen tulosten hyödyntämistä ja kyläturvallisuuden kehittämisen jatkuvuutta.

Kaksivuotisen hankkeen tuella on koottu tunnistettujen toimivien mallien ja paikallisten kokeilujen pohjalla turvallisuuskoulutusten työkalupakki sekä verkoston keskinäistä viestintää paremmin tukevat apuvälineet. Hankkeen yhteydessä on vahvistettu aiheeseen perehtyneiden kyläturvallisuuskouluttajien verkostoa tukemaan toiminnan jatkokehitystä. 

Suomessa tehtävälle kyläturvallisuustyölle luodaan selkeämmät käytännöt, jotka kootaan yhtenäisemmiksi toimintamalleiksi. Suomen Kylät ry yhteistyöverkostoineen luo puitteet toiminnan hankeriippumattomalle jatkuvuudelle sekä kyläturvallisuuteen liittyvän osaamisen tuottamiselle ja kokemusten koordinoidulle jakamiselle valtakunnallisesti.

Hanke toteutetatiin Palosuojelurahaston ja Keskitien säätiön tuilla ajalla 1.1.2021-31.3.2023. Hanketta hallinnoi Suomen Kylät ry ja sen ohjausryhmään osallistuvat seuraavat Suomen Kylät ry:n yhteistyökumppanit: EKTURVA/Etelä-Karjalan Kuntaturva, Maanpuolustuskoulutus-MPK, Pelastusalan kumppanuusverkosto, Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ry., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK sekä Turvallinen- ja kriisinkestävä kunta -verkosto.

Organisaatio, osallistujat ja ohjausjärjestelyt

Hankehallinnoija on Suomen Kylät ry. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen Kylät ry:n 19 maakunnallista kyläyhdistystä ja n. 3900 paikallista kylä- ja kaupunginosayhdistystä sekä kylätoimikuntaa.

Hankkeen tilaisuuksien materiaalit

Keskiviikkona 1.3.2023 järjestettiin turvallisuusseminaari, jonka materiaalit löytyvät tästä.

Esitys: Pekka Rintala

Esitys: Mira Koponen

Esitys: Markku Juhola

Linkki tilaisuuden tallenteelle (Kunta-TV-verkkosivuille)

8.10.2021 klo 12-16 järjestettiin kyläturvallisuuswebinaari, jossa turvallisuusalan valtakunnalliset nimet kokoontuivat keskustelemaan aiheesta Suomen Kylien järjestämässä webinaarissa. Webinaarissa herätellään keskustelua siitä, millaisia tämänhetkiset turvallisuustoimijoiden roolit ovat ja missä kohdissa ketju kaipaa vahvistusta.

Webinaarin tallenne katsottavissa alta:

Turvallisuus on tärkeä osa paikallisyhteisön hyvinvointia