Kyläturvallisuus 2025

Kyläturvallisuus on osa hyvinvointia

Kokonaisturvallisuus on laaja ja paljon keskusteltu aihe. Mutta miten ”turvallisuus kuuluu kaikille”-ideologia todella toteutuu kunta- ja kuntalaistasolla? Kuka toiminnasta vastaa paikallisyhteisöissä? Miten yhteistyötä paikallisyhteisöjen, yhdistysten, viranomaisten ja kunnan välillä voitaisiin kehittää?

Turvallisuus osana hyvinvointia – paikallisyhteisöt sen mahdollistajina 8.10.2021

Perjantaina 8.10.2021 klo 12-16 järjestettiin kyläturvallisuuswebinaari, jossa turvallisuusalan valtakunnalliset nimet kokoontuivat keskustelemaan aiheesta Suomen Kylien järjestämässä webinaarissa. Webinaarissa herätellään keskustelua siitä, millaisia tämänhetkiset turvallisuustoimijoiden roolit ovat ja missä kohdissa ketju kaipaa vahvistusta.

Webinaarin tallenne löytyy täältä:

Ohjelma

Tilaisuuden fasilitaattorina toimii
Ilona Hatakka – SPR, kansainvälisen valmiuden
neuvonantaja

12.00. Webinaarin avaus ja tervetulosanat

Suomen Kylät ry – paikalliskehittämisen eduntekijä
Tuomas Perheentupa – Suomen Kylät ry, kehittämisjohtaja

Asiantuntijapuheenvuorot

Yhteistyö turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyssä
Erkki Mäntymäki – Sisäasiainministeriö, asiantuntija

Huoltovarmuuden rakentamista paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla
Ville Anttila – Huoltovarmuuskeskus, valmiusasiamies

Turvallinen ja kriisinkestävä kylä – yhteisöt osana kuntien turvallisuussuunnittelua
Vesa-Pekka Tervo – Kuntaliitto, pelastustoimen kehittämispäällikkö

Pelastustoimen palveluverkosto: Mahdollisuudet ja tarpeet paikallisyhteisöille
Jari Lepistö – Sisäasiainministeriö,
pelastusylitarkastaja

Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli: Esimerkkejä kuntakäytännöistä
Ritva Kiiski – Kotkan kaupunki, riskienhallintapäällikkö

Resilienssi, varautuminen ja yhteisöllisyys paikallisyhteisöjen voimavarana
Tuula Kekki – SPEK, tutkimuspäällikkö

14.30. Paneelikeskustelu

Panelistiksi liittyy alustajien lisäksi:
Heli Koponen – Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton toiminnanjohtaja

Päätössanat
Loppuyhteenveto
Pekka Rintala – Suomen Kylät, projektipäällikkö, Kyläturvallisuus 2025-hanke

Taustalla on Kyläturvallisuus 2025 – Trygga byar 2025 -hanke, jonka päätavoitteena on edistää paikallisyhteisöjen hyvinvointia vahvistamalla niiden turvallisuusosaamista. Tarkoituksena on tehostaa sirpaleisen kentän kokoamista ja luoda kylien ja paikallisyhteisöjen turvallisuustyölle kestävä malli ja hankeriippumaton jatkuvuus.

Turvallisuus on tärkeä osa paikallisyhteisön hyvinvointia

Kyläturvallisuus 2025 -hankkeessa kehitetään paikallisyhteisöjen ja kansalaisten turvallisuusosaamista ja resursseja siten, että ne voidaan kytkeä tehokkaammin osaksi alueellista ja paikallista turvallisuustyötä ja yhteistyöverkostoja. Toiminta tuottaa ennakoitavaa suorituskykyä sekä parantaa paikallisyhteisöjen ja laajemmin yhteiskunnan häiriönsieto- ja palautumiskykyä erilaisista häiriö- ja poikkeustilanteista.

Suomalaisen yhteiskunnan resilienssi tukeutuu vahvasti kansalaisten valmiuksiin ottaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään myös häiriötilanteissa. Kylien vahvuuksia ovat mm. paikallistuntemus, naapuriapu ja yhteisöllisyys, kokemukset omatoimisesta selviytymisestä sekä olemassa olevat paikalliset kylien yhdistysten verkostot. Kyläturvallisuutta edistäviä hankkeita on toteutettu eri puolilla maata, mutta toiminta on ollut pirstaloitunutta, mikä on hidastanut käytäntöjen laajempaa käyttöönottoa. Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen avulla parannetaan eri kokeilujen tulosten hyödyntämistä ja kyläturvallisuuden kehittämisen jatkuvuutta.

Kaksivuotisen hankkeen tuella kootaan jo tunnistettujen toimivien mallien ja paikallisten kokeilujen pohjalla turvallisuuskoulutusten työkalupakki sekä verkoston keskinäistä viestintää paremmin tukevat apuvälineet. Hankkeen yhteydessä vahvistetaan aiheeseen perehtyneiden kyläturvallisuuskouluttajien verkostoa tukemaan toiminnan jatkokehitystä. Hankkeen aikana rakennetaan ja testataan myös mallit paikallisille valmiuskeskuksille asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta lisäävänä toimintona arjessa ja häiriötilanteissa ja paikalishallinnoin varautumista vahvistavana resurssina.

Suomessa tehtävälle kyläturvallisuustyölle luodaan selkeämmät käytännöt, jotka kootaan yhtenäisemmiksi toimintamalleiksi. Suomen Kylät ry yhteistyöverkostoineen luo puitteet toiminnan hankeriippumattomalle jatkuvuudelle sekä kyläturvallisuuteen liittyvän osaamisen tuottamiselle ja kokemusten koordinoidulle jakamiselle valtakunnallisesti.

Hanke toteutetaan Palosuojelurahaston ja Keskitien säätiön tuilla ajalla 1.1.2021-31.12.2022. Hanketta hallinnoi Suomen Kylät ry ja sen ohjausryhmään osallistuvat seuraavat Suomen Kylät ry:n yhteistyökumppanit: EKTURVA/Etelä-Karjalan Kuntaturva, Maanpuolustuskoulutus-MPK, Pelastusalan kumppanuusverkosto, Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ry., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK sekä Turvallinen- ja kriisinkestävä kunta -verkosto.

Organisaatio, osallistujat ja ohjausjärjestelyt

Hankehallinnoija on Suomen Kylät ry. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen Kylät ry:n 19 maakunnallista kyläyhdistystä ja n. 3900 paikallista kylä- ja kaupunginosayhdistystä sekä kylätoimikuntaa.

Yhteystiedot:
Pekka Rintala
Projektipäällikkö Kyläturvallisuus 2025 -hanke
0400 511 624